สิ่งที่ต้องติดตั้ง 

  • Install Apache2/httpd on CentOS 7
  • Install and Configure PHP 7.2 on CentOS 7
  • Install and Configure MySQL
  • Install and Configure Zabbix 3.4 on CentOS 7
  • Configure FirewallD
  • Zabbix Initial-Setup
  • Change Default Admin

 

1.ทำการติดตั้ง apache/httpd

#yum -y install httpd

2.ทำการใช้คำสั่งนี้เพื่อ auto enable start service หลังทุกๆครั้งที่ reboot

#systemctl start httpd
#systemctl enable httpd

3.ทำการติดตั้ง webtatic และ EPEL repository

# yum -y install epel-release

# rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

4.ทำการติดตั้ง PHP7.2 + Extensions

# yum -y install mod_php72w php72w-cli php72w-common php72w-devel php72w-pear php72w-gd php72w-mbstring php72w-mysql php72w-xml php72w-bcmath

5.ทำการแก้ไข “php.ini” ไฟล์

#nano /etc/php.ini

เปลี่ยน value ค่าต่างๆดังนี้ 

max_execution_time = 600
max_input_time = 600
memory_limit = 256M
post_max_size = 32M
upload_max_filesize = 16M
date.timezone = Asia/Bangkok

 

6.Restart httpd service

#systemctl restart httpd

7.ทำการติดตั้ง mariadb-server 

# yum -y install mariadb-server

8.หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการ start และ enable mariadb service

#systemctl start mariadb
#systemctl enable mariadb

9.ทำการ config mariaDB password 

#mysql_secure_installation

10.หลังจาก configเสร็จ ให้ทำการ login MySQL shell

#mysql -u root -p

และทำการ เขียน queries ใน shell 

–>create database zabbix;

–>grant all privileges on zabbix.* to zabbix@’localhost’ identified by ‘Readyidc123′;

–>grant all privileges on zabbix.* to zabbix@’%’ identified by ‘Readyidc123’;

–>flush privileges;

–>\q

11.ทำการติดตั้ง Zabbix repository เข้า CentOS 7

# yum -y install http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.4-1.el7.centos.noarch.rpm

12.ติดตั้ง Zabbix packages 

# yum -y install zabbix-get zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent

13.Import zabbix database sample เข้า zabbix databaseของเรา 

#cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.4.6/

#gunzip create.sql.gz

#mysql -u root -p zabbix < create.sql

14.ทำการ config zabbix server 

# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

ให้เปลี่ยน DBPassword  ให้เป็น password ใน databaseของเรา 

DBPassword=Readyidc123

15. enable และ start Zabbix service

#systemctl start zabbix-server
#systemctl enable zabbix-server

16.เช็ค status Zabbix server run ไหม 

#systemctl status zabbix-server

17.ทำการ config zabbix agent 

# nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

เปลี่ยน Line เป็นของเราดังนี้

Server=127.0.0.1
ServerActive=127.0.0.1
Hostname=readyidc

18.start enable zabbix agent 

#systemctl start zabbix-agent
#systemctl enable zabbix-agent

19.เช็ค status zabbix-agent run ไหม

# systemctl status zabbix-agent

20.config firewalld

#firewall-cmd –add-service={http,https} –permanent
#firewall-cmd –add-port={10051/tcp,10050/tcp} –permanent

#firewall-cmd –reload
#firewall-cmd –list-all

21.ทำการ restart service ต่างๆ

#systemctl restart zabbix-server
#systemctl restart zabbix-agent
#systemctl restart httpd

เปิด web browser แล้วพิมพ์

http://your_ipaddress/zabbix/

ทำการตั้งค่าต่างๆ 

Default username และ password จะเป็น

username = admin

password=zabbix

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นติดตั้ง Zabbix

www.readyidc.com