1.ติดตั้ง OpenJDK8

#yum install -y java-1.8.0-openjdk-devel

2.ติดตั้ง Apache Maven

#cd /usr/local/src

# wget http://www-us.apache.org/dist/maven/maven-3/3.5.4/binaries/apache-maven-3.5.4-bin.tar.gz

3.Extract file และ Rename

# tar -xf apache-maven-3.5.4-bin.tar.gz
# mv apache-maven-3.5.4/ apache-maven/

4.config Maven apache

# cd /etc/profile.d/
# nano maven.sh

add follwing line

# Apache Maven Environment Variables
# MAVEN_HOME for Maven 1 – M2_HOME for Maven 2
export M2_HOME=/usr/local/src/apache-maven
export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

5. ใช้คำสั่งนี้ เพื่อ ให้ maven.sh เป็นคำสั่ง “Source”

# chmod +x maven.sh
# source /etc/profile.d/maven.sh

6.Check maven version

# mvn –version

finish installation

www.readyidc.com